Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Drukuj PDF Wyślij link

Regulamin

§ 1.

Podstawowe definicje użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego e-samorzadowiec.pl

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego e-samorzadowiec.pl.
 2. Regio Group – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 05-870 Błonie, ul. Harcerska 33, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000332184, numer NIP 118-199-68-47, numer REGON 141754178 będące wydawcą i administratorem Serwisu.
 3. Serwis - zorganizowany system teleinformatyczny podłączony do sieci Internet, którego właścicielem jest Regio Group, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Regio Group i/lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu.
 4. Część ogólnodostępna Serwisu – część Serwisu do której korzystania nie jest wymagane utworzenie konta użytkownika.
 5. Część o ograniczonym dostępie do Serwisu – część Serwisu, do której korzystania jest wymagane utworzenie konta użytkownika.
 6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 7. Klient - oznacza każdą osobę, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 8. Zamówienie - złożenie przez Klienta zamówienia na usługi świadczone za pomocą Serwisu.
 9. Opłata abonamentowa - pobierana z góry, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług, opłata roczna z tytułu korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Serwis na podstawie Umowy.
 10. Okres abonamentowy – okres roczny, w którym Regio Group rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na rzecz Klienta.
 11. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.


§ 2.
Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regio Group określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.
 2. Wydawcą i Administratorem Serwisu jest Regio Group.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług podstawowych drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług podstawowych drogą elektroniczną.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Regio Group w stosunku do nieuczciwych użytkowników będzie podejmował stosowne działania w tym w szczególności:
  1. usuwanie i edytowanie wpisów użytkowników,
  2. okresowe i stałe blokowanie adresów IP,
  3. usuwanie kont,
  4. działania prawne i procesowe.

 

§ 3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania ze sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
        1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół
            HTTP:
        2. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz
            technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub
            nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej,
            Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
        3. włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
        4. aktywny adres e-mail.

 

§ 4.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Rejestracja konta jest bezpłatna i odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie http://e-samorzadowiec.kokoma.pl/uzytkownik/rejestracja.
 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Regio Group zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie na swoją skrzynkę e-mail informacji o nowościach. Każdy taki e-mail będzie zawierał link umożliwiający rezygnację z subskrypcji.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia na świadczenie usług poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://e-samorzadowiec.pl/zamowienie lub wypełnienie formularza w formie pisemnej.
 4. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu.
 5. Regi Group zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny, w szczególności gdy dane wskazane w Zamówieniu są nieprawdziwe.
 6. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu oraz, w zależności od wybranego Pakietu, oferuje różny dostęp do świadczonych usług.
 7. Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 8. Regio Group zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie wysyłał spam, działał na szkodę Regio Group lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Regio Group nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
 9. Umowa wygasa z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

§ 5.
Opłaty abonamentowe

 1. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały okres abonamentowy z góry.
 3. Cena abonamentu nie ulega zmianie w czasie trwania umowy. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi a także rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty abonamentu,
 4. Klient dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.
 5. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Regio Group wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

§ 6.
Prawa i obowiązki użytkowników serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i Usług w ramach niego świadczonych jedynie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów szczegółowych.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu deklaruje znajomość niniejszego Regulaminu i Regulaminów szczegółowych i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich zapisów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. wszelkich działań mogących przyczynić się do zatrzymania bądź zakłócenia pracy Serwisu,
  2. prób pozyskania z Serwisu danych niedostępnych publicznie,
  3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  4. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zapisami ponosi Użytkownik.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.


§ 7.
Odpowiedzialność i uprawnienia Regio Group jako właściciela i administratora Serwisu

 1. Regio Group zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Regio Group nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Regio Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania i użytkowania prezentowanych w serwisie danych i informacji przez ich użytkowników.
 4. Regio Group w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym w szczególności szkody pośrednie i/lub bezpośrednie powstałe w wyniku wykorzystania i/lub użytkowania prezentowanych na stronach Serwisu informacjach i danych.
 5. Regio Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz obowiązującego prawa.
 6. Regio Group dokłada najwyższych starań w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń mogących płynąć z użytkowania Serwisu. Regio Group nie może jednak zagwarantować Użytkownikom pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu. W związku z tym Regio Group zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym możliwość zainfekowania wirusami komputera, powstałe w wyniku dostępu i/lub korzystania z serwisu i/lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów z Serwisu.
 7. Regio Group zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie i/lub w usługach w ramach niego świadczonych treści reklamowych i/lub informacji handlowych zarówno w swoim imieniu jak i Partnerów. Regio Group nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i informacje handlowe zamieszczane w Serwisie w imieniu Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 8.
Prawa własności

 1. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Regio Group. Prawa do elementów tekstowych, graficznych, materiałów audiowizualnych (w szczególności zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych), aplikacji, baz danych, danych, informacji zastrzeżone są dla Regio Group lub odpowiednio na rzecz podmiotu, którego materiały (na podstawie współpracy z Regio Group) są zamieszczone na stronach Serwisu.
 2. Serwis jak i każdy jego element w szczególności materiały tekstowe, graficzne, audiowizualne (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe), aplikacje, bazy danych, dane podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego i międzynarodowego w tym w szczególności przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 (Dz.U nr 128, poz 1402).
 3. Wykorzystanie danych i informacji zawartych w Serwisie każdorazowo wymaga pisemnej zgody osoby reprezentującej Regio Group.
 4. Użytkownik zamieszczając swoje własne treści w Serwisie wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.


§ 9.
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy pod rygorem nieważności zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego wysyłanego na adres: Regio Group Sp z o.o. , ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)
  2. opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia ich na adres wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

 

§ 10.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy reguluje Ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty dokonania wpłaty abonamentowej.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient dokonał wpłaty.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) korzystając z następujących danych kontaktowych: Regio Group – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 05-870 Błonie, ul. Harcerska 33, Fax: (22) 725 42 40, e-mail: kontakt@e-samorzadowiec.pl z dopiskiem "Odstąpienie od umowy". Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. W odpowiedzi prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. By odstąpić od umowy należy przedstawić dowód wpłaty, który jednoznacznie potwierdza, że towar nabyto u danego sprzedawcy (np faktura lub wyciąg z karty).
 7. Skutki odstąpienia od umowy:
  a.) umowa jest uważana za niezawartą.
  b.) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  c.) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  Adresat: Regio Group Sp. z o. o. 05-870 Błonie ul. Harcerska 33,
  tel. (22) 398 23 30, email: kontakt@e-samorzadowiec.pl

  Ja/My(*) ........................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .............................................................

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ....................................................................
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .....................................................................
  Adres konsumenta(-ów): ...................................................................................
  Podpis konsumenta(-ów): ..................................................................................
                                           (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data: ...............................................................................................................

  (*) Niepotrzebne skreślić.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 2. Regio Group zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.e-samorzadowiec.pl/regulamin.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.
 6. Istnieje możliwość pozasądowego, polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy powstałych pomiędzy Regio Group Sp. z o. o. a Klientem.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Regio Group Sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Regio Group Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego .